Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF

1. Általános rendelkezések - az általános szállítási feltételek hatálya

1.1 Jelen általános szerződési feltételeket a Zalakerámia Zrt. (8946 Tófej, Rákóczi út 44., Cg: 20 10 040232, Asz: 10576500220, telefonszám: +36 1/262-3484), mint Szállító által forgalmazott árukra és e körben a Szállító és Megrendelő között létrejövő a www.zalakeramia.hu webshopon leadott rendelésekre értendő.
1.2 Jelen általános szerződési feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi a burkolati terméktájékoztató, mely a termék doboz oldalán, illetve dekor termékek esetén külön mellékletben található.
1.3 Jelen általános szerződési feltételek bármely rendelkezésének érvénytelensége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

2. Szerződés létrejötte

2.1 A jelen Szabályzat hatálya azokra a fogyasztónak minősülő és fogyasztónak nem minősülő ügyfelekre terjed ki, akik a www.zalakeramia.hu név alatt található Webáruházat, illetőleg az Elektronikus Szolgáltatásokat használják.

2.2 A jelen Szabályzat elfogadása önkéntes, de Fiók létrehozásához és / vagy megrendelés leadásához szükséges.

2.3 Szállítási szerződés akkor jön létre, ha a Megrendelő megrendelését a Szállító írásban, azaz emailben visszaigazolja.

2.4 Jelen szabályzatban rögzített szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azokat az Eladó nem iktatja, azok utólag nem hozzáférhetőek.

3. Árak

3.1 Az webshopon feltüntetett árak forintban értendők. A termékeket általában dobozban értékesítjük, ezáltal a honlapon dobozárban kerültek meghatározásra, kivételt képez ez alól a darabáras és szettes termékeink, melyeket a mennyiségnél külön feltüntetünk. A termékek jellemzően nem egész négyzetméterre kerekítve kerülnek dobozba ezért a honlapon feltüntetett négyzetméter árakat alapul véve kalkulál a rendszer három tizedesjegy pontosságig dobozárat. A webshopon a termék oldalon a kerekített kiszerelési árat tüntetjük fel.

3.2 A szerződésben szereplő vételárat a Szállító egyoldalúan akkor változtathatja meg, ha
a) a jogszabály hatósági rendelkezés azt indokolttá teszi.
b) a szerződéskötés után olyan tény, körülmény vagy esemény következett be, mely a legnagyobb kereskedői gondosság mellett sem volt előre látható.
c) a szerződéskötés és a teljesítés időpontja között legalább 15 nap eltelt, és ezen időtartamon belül a Magyar Nemzeti Bank forint árfolyamát az EURO-hoz vagy konvertibilis devizához képest leértékelte.
3.3 Szállító 3.2 a) - b) pontban foglalt ár változtatása esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől írásbeli nyilatkozattal elállni, anélkül azonban, hogy Szállítóval szemben kártérítési igénye lenne. Szállító 3.2 c) pont szerinti ár változtatása esetén Megrendelőt elállási jog illeti meg, ezzel egyidejűleg a Megrendelő a Szállítóval szemben további kártérítési igénnyel nem élhet.

4. Teljesítés helye, ideje és módja

4.1 A megrendelés teljesítésére a webshopon megjelölt raktárhellyel rendelkező átvevőpontba vagy futárszolgálat által házhozszállítással van lehetőség.

A megrendelés leadását követően kollégáink ellenőrzik az egy térbe burkolni kívánt termékek szín és kaliber tulajdonságait, a burkolatok rendelkezésére állását követően visszaigazoló emailben tájékoztatják a szállítás pontos dátumáról. Az áru minőségi és mennyiségi átvétele az áru átadásakor történik. Áruátvételnél ügyelni kell arra, hogy a megrendelt áruk egy térbe burkolás esetén azonos sarzs számmal rendelkezzenek, amennyiben a csomagoláson eltérő számokat lát, kérjük azonnal jelezze felénk. A teljesítés ideje az az időpont, mikorra a Szállító a megrendelt és visszaigazolt árut rendelkezésre állóként a Megrendelő részére készre jelenti.
4.1.1 Amennyiben a Megrendelő a személyes átvetélt választja,  a számla kifizetését követően a termékek elszállítására 5 munkanap áll rendelkezésére, utána a számla bruttó végösszegének 1 %-át számoljuk fel tárolási költségként naponta. Az áru elszállításáról a Megrendelő köteles gondoskodni, az általa kiválasztott átvételi pontról. A Megrendelő a fuvareszközt a megadott szállítási napon olyan időben köteles kiállítani, hogy a berakására a raktár, illetve telephely nyitvatartási idejére figyelemmel elegendő idő álljon rendelkezésre. Mindenkori nyitva tartásunkról a kapcsolatok menüpont alatt tájékozódhat.
4.1.2 A Megrendelő köteles a fuvareszközre való felrakodásról gondoskodni. 

4.2 Amennyiben a Megrendelő a házhozszállítással rendeli, úgy a Szállító a megrendelt terméket külön megállapodás alapján az általa megjelölt szállítási címre az árut ingatlan határig leszállítja, a szállítási díj a behordást nem tartalmazza. A szállítás minden esetben a visszaigazoló emailben szereplő fizetendő összeg beérkezése után történik meg. Ebben az esetben a teljesítés helye a Megrendelő által megjelölt szállítási cím, a teljesítés ideje pedig, amikor az áru a megadott címre megérkezik. Erre vonatkozóan a szállítónak jogában áll szállítási díjat felszámolni, ez a díj megrendelt termékek súlyától függően változhat, a rendelésre vonatkozó aktuális szállítási díjat minden esetben a kosároldalon ismertetjük

4.2.1 Megrendelő, vagy megbízottja az áru átvételére jogosult. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a teljesítés helyén az áru átvételére jogosult személy tartózkodjon és működjön közre az átvételben. Szállító nem köteles vizsgálni, hogy a teljesítési helyen az átvételben közreműködő személy rendelkezik-e meghatalmazással az áru átvételére, az ebben közreműködő személyt Megrendelő részéről eljárási jogosultsággal rendelkező személynek kell tekinteni, jogviszonyától függetlenül. A nem jogosult által történő átvétellel kapcsolatban keletkező teljes felelősség Megrendelőt terheli. Az átvételt a szállítólevélen dátummal, aláírással, az aláíró személy beazonosítására alkalmas módon rögzíteni kell. A fuvardíjat a mindenkori érvényes árajánlat és/vagy megrendelés visszaigazolása tartalmazza.

4.2.2 Kizárólag hibátlan, ellenőrzött termékeket indítunk útnak. Sajnos a legnagyobb precizitás ellenére is előfordulhat szállításból eredő sérülés. Természetesen a rajtunk kívül álló okból eredő problémákat is kezeljük. Ennek érdekében kérjük tegye a következőket, mert kizárólag az utasítások betartásával tudjuk kezelni a szállítással kapcsolatos panaszokat. 

4.2.3 Amennyiben az építési helyszín behajtási engedélyhez kötött övezetben található, ezt a cégünknek jeleznie kell. A behajtási engedély beszerzése és fuvarozó részére történő átadása a Vevő feladata. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a behajtási engedélyt legkésőbb a behajtás megkezdését megelőzően átadja a fuvarozást végző részére.
A házhoz szállítás és a telken belüli talajra történő lerakodás csak olyan szilárd útburkolaton lehetséges, mely közlekedésére is alkalmas, illetve lehetővé teszi a termék biztonságos, törésmentes elhelyezését.

4.2.4 A fuvarozó a honlapon feltűntetett szállítási díjért egyszer kísérli meg a házhozszállítást. A kézbesítetlen küldeményt a fuvarozó cég a Szállító raktárhelyére visszaszállítja. A Szállító a Megrendelő részére átutalt összeget a fuvarköltség levonása után visszautalja.

4.3 Amennyiben Megrendelő az árut a megállapodott teljesítési határidő elteltét követő 10 naptári napon belül nem veszi át a megrendelés automatikusan törlésre kerül.
4.4 Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szállító késedelembe esik, és az rajta kívül eső okokból történik, esetleges késedelemért a Szállítót felelősség nem terheli.

5. Mennyiségi és minőségi átvétel

5.1 A mennyiségi és minőségi átvétel helye a 4.1 - 4.4 pontban meghatározott teljesítési hely. Az átvétel során a Megrendelő, illetve a teljesítés helyén a Megrendelő helyett az átvételben eljáró személy köteles a gyári csomagolás sértetlenségét ellenőrizni, a sértetlen csomagokat és árukat darabszámra átvenni, a sérült csomagolásról vagy áruról az átvétel helyén a fuvarozóval szembeni igény érvényesítésére a reklamált tételeket a szállítólevélen olvashatóan és aláírással ellátva felvezetni. A szállító levél megfelelő helyein fel kell tüntetni keltének helyét, idejét, az átvételben közreműködő személyek nevét, anyja nevét, születési helyét, idejét, közreműködésük jogcímét, olvasható aláírását, a tapasztalt sérülés, hiány azonosítható módon történő leírását, ha a sérülés bekövetkeztéért felelős személy megállapítható, ennek megjelölését, a felelősség kérdésben tett nyilatkozatát, az aláírók egyéb, szükségesnek ítélt nyilatkozatát.  Amennyiben a Megrendelő ezt elmulasztja, vagy szállítólevél a fentieket hiányosan tartalmazza, úgy a bekövetkezett mennyiségi, minőségi hibákért, illetve kárért a Szállító nem tartozik felelősséget.

5.2 Az átvételkor fel nem ismerhető mennyiségi hibákat a Megrendelő azok felfedezésekor haladéktalanul köteles a megfelelő bizonyítékok rendelkezésre bocsátásával együtt a Szállítónál írásban bejelenteni. A mennyiségi kifogást az áru átvételével egyidejűleg a fentiekben megjelöltek szerinti a szállítólevélen rögzíteni kell. Ennek elmaradása esetén mennyiségi kifogás nem érvényesíthető. Amennyiben a mennyiségi kifogás rögzítése nem az áru átvételével egyidejűleg, a Szállító munkatársával együtt történik, a kifogásban foglaltakat a Megrendelő kötelessége igazolni. Minőségi kifogás esetén a 7-es pontban foglaltak szerint kötelesek a szerződő felek eljárni.

5.3 Az átvétel során megrendelő, illetve az átvevő köteles a gyári csomagolás sértetlenségét ellenőrizni, a csomagokat és árukat darabszámra, tételesen átvenni.

Mennyiségi kifogás esetén az átadás napjától számított 24 órán belül élhet a megrendelő kifogással. Amennyiben a mennyiségi kifogásra nem az áru átvételével egyidejűleg, a szállító munkatársa jelenlétében kerül sor, a kifogásban foglaltak igazolására megrendelő kötelezett.

5.4 Kivitelezési hibákból felmerülő problémákért a szállító felelősséget nem tud vállalni. Ide tartoznak a burkolatba beépített, nem megfelelő, hibás anyagok: törött, repedt, csorba vagy sérült felület, nem a színárnyalathoz tartozó, toleranciának nem megfelelő lapok, nem megfelelő rétegrend és segédanyagok alkalmazása.

Kérjük több tétel rendelése esetén jelezze az egytérbe burkolandó lapok fajtáit!

Kérjük burkolás előtt ellenőrizze a dobozon feltűntetett minőségi osztály, méret, színárnyalat, kopásállóság, jelölést és egyéb tulajdonságokat. Javasoljuk, hogy a színátmenetes és dekorált lapokat a burkolás megkezdése előtt rendezze elképzelése szerint! A burkolandó felület anyagához (beton, vakolt téglafal, gipsz, faforgács stb…) és a várható terheléshez (pl.: vizes helyiség) megfelelő ragasztó szerint kell eljárni. A lapok közötti fugaszélesség min. a dobozon javasolt információk szerint, 15 m2-nél nagyobb felületeknél tágulási hézag képzése szükséges. Matt felületű lapok esetében, intenzív vagy sötét színű fugázó anyagok használata előtt tisztíthatósági próba végzését javasoljuk a burkolatot savval tisztítani nem szabad!

Bármely észrevétel a lapokat értékesítő kereskedelmi egységhez vagy közvetlenül a gyártóhoz fordulhat. Az esetleges reklamációhoz számla bemutatása szükséges. A gyártó köteles a termékszavatosságot vállalni a PTK.6:169.§ (2) bekezdésében  foglaltak szerint.

A fentiek figyelmen kívül hagyása miatt, illetve burkolás után reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

6. Szavatosság

A szállító szavatolja, hogy a www.zalakeramia.hu portálon megrendelt termékek anyag és gyártási hibáktól mentesek. A gyártót - hivatkozással a Ptk.6:169.§ (2) bekezdésében foglalt termékszavatossági rendelkezésre - a termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 évig termékszavatosság terheli. Ennek megfelelően Eladó a zalakeramia.hu/web áruház portalon megvásárolható termékeire 2 év szavatosságot vállal. Eladó nem felelős az alábbiakért:

-        Abban az esetben tudjuk garantálni a szín- kaliberazonosságot, ha a vásárlásnál előre jelzik, hogy az adott termékek egy helységbe kerülnek.

-        Burkolás előtt minden esetben ellenőrizze a termék megfelelősségét. (színárnyalat, kaliber, cikkszám, hibátlan/sértetlen felület)

7. Visszáru kezelés/ elállási jog

7.1 Teljesítés utáni visszáruzás egyedi megállapodás hiányában a hatályos jogi szabályozásnak megfelelően lehetséges (45/2014. (II.26.) Korm. rendelet). Szállító deklarálja, hogy sem készletes, sem készletesnek nem minősített termékek visszavételére nem biztosít lehetőséget. Visszavételi igény esetén azonban a Szállító méltányossági elbírálást alkalmazhat.

7.2 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti, vagy raktárhellyel rendelkező Mintaboltjainkba nyitvatartási időben visszaviheti a megrendelt terméket.

7.3. A termék visszavitelének a költsége Fogyasztót terheli, melyet átadhat bármely raktárral rendelkező telephelyünkön (honlapon átvételi pontként megjelölt üzletek) vagy a szállítási feltételeknek megfelelően a terméktulajdonságát figyelembe véve harmadik szállító féllel visszaküldhet. A vásárló felelőssége, hogy az általa visszahozni kívánt terméket bontatlan csomagolásban épen sérülésmentesen szolgáltassa vissza. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

7.4 Jogosultak vagyunk a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. A visszaküldött a szállítói szabályzatnak megfelelően kell visszaküldeni, hogy a visszaküldés során az áru ne sérülhessen. A visszatérítésre vonatkozóan a visszatérítendő számlázási adatokat a fogyasztónak egyértelműen közölnie kell.

8. Minőség, szavatosság, jótállás

8.1 A Szállító az áruk minőségét igény esetén minőségi EN 14411 bizonyítvánnyal tanúsítja, valamint termékhasználati, termékkezelési tájékoztató- A Szállító szavatolja, hogy az áruk a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, és megfelelnek a hatályos EU szabványoknak.
8.2 A sérült csomagolásról, vagy áruról Megrendelő köteles az átvétel helyén a fuvarozóval szembeni igény érvényesítésére alkalmas az 5.1. pontban megjelölt tartalmi kellékekkel rendelkező szállítólevélen tételenként felvenni, melyből kitűnik a hiány mértéke, a sérülés jellege, illetve a minőségi kifogás mibenléte. A jegyzőkönyvet a fuvarozóval, Szállító székhelyén, illetve telephelyein történt átvétel esetén pedig az árut átadó személlyel kell aláíratni. Amennyiben Megrendelő ezt elmulasztja, a bekövetkezett mennyiségi, minőségi hibáért, illetve kárért Szállító nem felel.
8.3 Minőségi kifogás esetén Szállító az árut bevizsgálja, és jogos kifogás esetén a hibás árut kicseréli, vagy árengedményt ad. Szállító mennyiségi és minőségi hiba következtében fennálló kártérítési felelőssége a közvetett károkra és elmaradt hasznokra nem terjed ki, az ezzel kapcsolatos Szállítói felelősséget szerződő felek kizárják.
8.4 Szavatossági (alkalmassági idő) vagy kártérítési jog érvényesítésének igénye esetén a Megrendelő tartozik a Szállító vélelmezett hibás teljesítését bizonyítani.

9. Termékfelelősség
A Szállító az általánosan forgalmazott termékfelelősség körében Ptk. XXVII cím LXXII fejezete rendelkezik, (Ptk. 6:550 §-6:559 §) annak szabályai szerint tartozik felelősséggel.

10. Fizetési feltételek
10.1 A szerződésben szereplő vételárat a Megrendelő készpénzzel (illetve bankkártyával) vagy átutalással köteles kiegyenlíteni. A fizetési mód és a fizetési határidő a számla fejlécén szerepel. A Megrendelő köteles a vételárat pontos a visszaigazoló emailben feltüntetett határidőben kiegyenlíteni.
10.1.1 Házszállítás esetén kizárólag átutalásos fizetéssel lehetséges.
10.2. Felek erre vonatkozó megállapodása esetén Megrendelő Szállítónak a vételárat a szerződés létrejöttét követően kiállított számlán feltüntetett határidőn belül köteles előre megfizetni. A szállító a megrendelő előzetes írásbeli GDPR nyilatkozata alapján vonatkozó személyes adatokat kér be és kezel. Amennyiben a Megrendelő a visszaigazolt megrendeléstől az elállást kezdeményezi az áru kiszállítása előtt, a Szállító a megfizetett összeget maradéktalanul köteles visszatéríteni.
10.3. Szállító a kiszállítások megkezdését a fizetést követően áll módjában teljesíteni.
10.4. Szállító a Vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja. Ez a rendelkezés a Megrendelő számára nem jelent elállási okot, és nem teremt a Szállító számára az árura vonatkozóan visszavételi kötelezettséget. Megrendelő a Vételár megfizetéséig az árut megfelelő fedezet biztosítása nélkül nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, azt be nem építheti és fel nem dolgozhatja. A tulajdonjog fenntartással érintett áru feldolgozása, beépítése esetén a választás joga Szállítót, mint tulajdonost illeti meg. Dologegyesülés esetén Szállítónak résztulajdona keletkezik. Megrendelő jelen szerződés aláírásával Szállítóra engedményezi a közös tulajdon értékesítéséből Szállító tulajdoni hányadának megfelelő összeget.
10.5 Amennyiben Megrendelő tovább értékesítés céljából vásárolja meg az árut, köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt az áru tárolásáról megfelelően gondoskodni. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, illetve az állagában bekövetkező bármely kárért Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik. Megrendelő ez esetben köteles Szállító termékére is kiterjedő vagyonbiztosítást kötni.

11. Kézbesítési szabályok 

11.1 Szállító által a Megrendelőhöz intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket a Szállító részére a Megrendelő által megadott levelezési címre, szabályszerűen postára adtak a Megrendelő által közöltnek, a 10.3 pont szerint részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen nem volt kézbesíthető - küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlése napjától, ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlése napjától számított ötödik munkanapon - ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte.

Elektronikus számlainformáció cseréjének, illetve kézbesítési vonatkozásait a 2007. évi CXXVII. törvény §175. tartalmazza.

11.2 A Megrendelő köteles a fenti nyilatkozatok kötésére és kézbesítésére vonatkozó előírásokra tekintettel gondoskodni arról, hogy a fentiekben megadott kézbesítési címen a szerződés megkötésétől e szerződés megszűnéséig folyamatosan rendelkezzen a küldemények átvételére jogosult személlyel (képviselővel). Ennek elmulasztása esetén, az átvételre jogosult személy (képviselő) hiányára, előnyök szerzése, illetve hátrányok elkerülése végett nem hivatkozhat.
11.3 A Megrendelő címére Szállító által küldött nyilatkozatot akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett megtagadta annak átvételét „nem fogadta el” — vagy „ismeretlen”, jelzéssel érkezett vissza Szállítóhoz a postai küldemény, továbbá, ha „elköltözött”, „cím elégtelen” vagy „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza a postai küldemény.
11.4 A fenti szabályok a kézbesítési megbízottra, illetve a kezesre is vonatkoznak, azzal, hogy a joghatály kézbesítési megbízott esetében a meghatalmazást adó vonatkozásában áll be.

12. Jogok átruházása
A szerződő felek a jelen általános szállítási feltételek, illetve a szerződés hatálya alá tartozó jogokat és kötelezettségeiket 3. személyre csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása esetén ruházhatják át.

13. Panaszkezelés folyamata

Amennyiben kifogással kíván élni a kapott termék állapotával, minőségével kapcsolatban, forduljon bizalommal az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

e-mail: info@zalakeramia.hu

Bejelentésének lehető leggyorsabb és leghatékonyabb kivizsgálásához az alábbi adatokra van szükségünk, amelyeket lehetőség szerint számunkra megadni szíveskedjen:

  • Bejelentő neve, bejelentés dátuma
  • Elérhetőségek: Telefonszám, e-mail cím, lakcím / beépítés címe
  • Számla másolat – tájékoztatjuk, hogy ennek hiányában reklamációjának kezelésére nincsen lehetőség
  • Kifogásolt termék: megnevezése, mennyisége, osztálya, gyártási dátuma, színárnyalata, kaliber kódja

Kérjük a probléma pontos leírásával, esetlegesen fényképekkel segítse még munkánkat.

Tájékoztatjuk, hogy bejelentésének megérkezésétől (amely a számla másolatot is tartalmazza) legkésőbb 3 munkanapon belül, de a lehetőség szerinti legkorábbi időpontban keresni fogjuk a megadott elérhetőségek egyikén az ügyintézés folytatásának lehetőségeivel. További kérdések esetén szívesen állunk rendelkezésükre az alábbi elérhetőségek egyikén: info@zalakeramia.hu;

 13. Alkalmazandó jog, jogviták

Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a szerződő felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság, Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint, egy választottbíróval, magyar nyelven jár el. A szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a PTK.  rendelkezései az irányadóak. A Szerződő felek a jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés a hivatkozott kiegészítésekkel együtt érvényes!

Társaságunk személyes adatait az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet előírásai szerint kezeli.