Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Nyereményjáték

Tervezői  nyereményjáték

Zalakerámia Zrt. (székhely: 8946 Tófej, Rákóczi út 44., Cégjegyzékszám: 20-10-040231, Adószám: 10576500-2-20, továbbiakban: Szervező), mint szervező a jelen játékszabályzatban meghatározott, „Tervezői nyereményjátékot” (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi és bonyolítja le.


1. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik a Zalakerámia Zrt. weboldalán elfogadják jelen szabályzatot (továbbiakban: Felhasználó). Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy regisztrálni, valamint a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult. A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg. A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti. A nyeremény játékban való részvételhez elengedhetetlen a jelentkezési lap kitöltése, amely a következő linken elérhető: jelentkezési lap.


2. A Játék időtartama:

2022. október 5. 12:00 – november 4. éjfélig

 

3. Feladat, nyertes, nyeremény

A nyereményjátékban 3+1 nyertest hirdetünk ki azok közül, akik a szabályzatnak megfelelően részt vesznek a Zalakerámia Zrt.meghirdetett játékában.

A játék témája: szabadon választott stílusban egy-egy látványterv készítése (egy fürdő és egy konyha is) az alábbi témakörben, Zalakerámia termékek felhasználásával (a Zalakerámia 2022-es katalógusából szabadon választott Zalakerámia termékek).

Nem fogadjuk el a RAKO és a CESAROM termékeket! (A márkajelzéseket az oldalszámok felett jelezzük.)

     Konyha
     alapterület: 12 m2 (3m × 4m)
     

     Fürdőszoba
     alapterület: 8 m2 (4m × 2m)
     

 

Mindkét helyiség elkészítése kötelező a jelentkezés elfogadásához!

A helyiségek a burkoláson túl berendezettek legyenek bútorok, műszaki cikkek, egyéb lakás kiegészítők.

A látványtervek kiterjesztése jpg, png, tif, vagy psd lehet.

A képek preferált mérete 3840x2160
(a minimum képméret: 1920x1080)

A képek megnevezésében
a felhasznált termék kódja szerepeljen.

Leadási határidő:
2022. 11. 04.

A jelentkezéseket helyiségenként minimum 1-1 db látványtervvel és a jelentkezési lap kitöltésével tudjuk elfogadni!

 

A pályázati anyagokat az alábbi elérhetőségre kérjük elküldeni:

     Kapcsolattartó:
     Stamler Júlia 

     E-mail:
     official@zalakeramia.hu
     (a levél tárgyában a következő szerepeljen: Tervezői verseny)

 

Értékelési szempontok:

      ● Piaci trendeknek való megfelelés
      ● Egyediség
      ● Esztétikum
      ● Kivitelezhetőség

 

Díjazás:

A zsűri értékelése alapján a legjobb pályázatok beküldői az alábbi nyereményekben részesülnek:

          1. helyezett DELL Vostro 3510 latop
          2. helyezett Wacom Intuos Pro Medium digitális rajztábla
          3.helyezett Samsung Galaxy Tab A8 tablet
          
          közönség díjas: Zalakerámia Csomag


Eredményhirdetés, nyertes kiértesítése:
2022. november 11.

Eredményhirdetés a Zalakerámia Zrt. Facebook oldalán, valamint a Nyertes e-mailben történő értesítésével zajlik. Abban az esetben, ha a nyerteseket 8 napon belül nem sikerül beazonosítani vagy vele a kapcsolatot felvenni, illetve, ha a nyertesek további 20 napon belül nem tudják igazolni jogosultságukat, úgy helyettük pótnyertes kerülhet kisorsolásra.


4. A Játék menete

 1. Tájékozódj a részletekről.
 2. Töltsd ki a jelentkezési lapot.
 3. Készíts 1-1 darab látványtervet a feladat leírásának megfelelően.
 4. Küld el a fent megadott e-mail címre.

A Szervező az ajándékváltoztatás jogát fenntartja. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A Szervező az ajándékok tekintetében sem szavatosságot, sem garanciát nem vállal. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken felül egyéb nyereményt. A látványtervek elküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

5. A  látványtervek beküldésével a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben az, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékost a Játékból kizárják.

 

6. A Szervező a nyeremények postázása tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

 

7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

 

8. Tervezői nyereményjátékkal összefüggő adatkezelési tájékoztató

A Zalakerámia Zrt. (székhelye: 8946 Tófej, Rákóczi út 44., cégjegyzékszáma: Cg.:20-10-040232), mint adatkezelő (a továbbiakban: Társaság) a Társaság Tervezői nyereményjátékával (továbbiakban nyereményjáték) Érintett személyt (továbbiakban esetleg, mint Játékos), mint Érintettet az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet) szerint a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együttesen: Adatkezelés) az alábbiak szerint tájékoztatja.

Az adatszolgáltatás önkéntes, és az Adatkezelés jogalapja (GDPR1 6. cikk (1) a) pontja) az adatkezelés tekintetében az Érintett által megadható előzetes és kifejezett hozzájárulás. Az Érintett a jelen nyereményjáték során megadott bármelyik hozzájárulását bármikor visszavonhatja a lenti elérhetőségek bármelyikén. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti

A Társaság az Adatkezelés során adatfeldolgozókat nem vesz igénybe. A Társaság által kezelt adatokhoz a Társaság azon munkavállalói és a Társaság által egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott személyek férhetnek hozzá, akiknek ez a munka– vagy egyéb szerződésükből, az irányadó jogszabályokból, a Társaságnál irányadó vállalati szabályozásból fakadó kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges.

A nyereményjátékban való részvételnek elengedhetetlen feltétele az Érintett részéről a feltüntetett adatok megadása. Az nyereményjáték során az Érintettről a Társaság az önkéntesen megadott adatokat fogyasztói promóció lebonyolítása, kapcsolattartás, nyertesek adatainak megőrzése esetleges jogi igényérvényesítés céljából, nyeremény átadása (jóváírása) és ennek dokumentálása céljából kezeli.

Az nyereményjáték során megadott (kezelt) adatok köre:

 • Érintett (Játékos) neve;
 • e-mail címe,
 • levelezési címe,
 • esetleges nyertességnek ténye,
 • játékban való részvétel módja, dátuma.

A Társaság az Érintett által az előzőekben megadott személyes adatai nem nyertes játékosok esetében nyereményjáték végén törli, nyertesek esetében legfeljebb a Számviteli Törvény szerinti, jelenleg 8 évig illetőleg az esetleges bírósági eljárás befejezéséig köteles megőrizni vagy az Érintett adott hozzájárulásának visszavonásáig kezeli (attól függően, hogy melyik a korábbi); és ezt követően az adatok törlésére kerül sor. A Társaság az Érintettet részéről a nyereményjátékban való részvétel megszüntetésének kérését az nyereményjátékhoz szükséges adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának tekinti. A Társaság a személyes adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonását, vagy az adatok bármelyikének törlésének kérését a Társaság a nyereményjátékban való részvétel megszüntetéseként és az azzal járó adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásaként kezeli.

Az adatkezelés az adatoknak az Európai Unión (EU) kívülre történő átadásával nem jár. Az adatkezelő gondoskodik az iparágban elfogadott standardoknak megfelelő technológiai, fizikai, adminisztratív és eljárási védelemről annak érdekében, hogy biztosítsák a kezelt személyes adatok védelmét, bizalmas jellegét, integritását és hozzáférhetőségét. Ezek az intézkedések a Zalakerámia Zrt. iránymutatásaival és szabályzataival, illetve a vonatkozó adatvédelmi szabályozásokkal összhangban megakadályozzák a személyes adatok illetéktelen felhasználását és az azokhoz való illetéktelen hozzáférést, illetve az adatok feltörését (adatvédelmi incidenseket).

Az Érintett az adatkezelésekről a Társaságtól az alábbi elérhetőségeken bármikor tájékoztatást kérhetnek, kérelmezhetik a rájuk vonatkozó adatokhoz való hozzáférést (ideértve azt a lehetőséget is, hogy a Érintett elkérje a vele kapcsolatban kezelt adatok másolatát is), kérhetik adataik helyesbítését (ideértve a hiányos adatok kiegészítését is), bizonyos korlátok között kérhetik bármely adatuk törlését (ezt a Társaság megtagadhatja, ha pl. az adott adatra őt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szüksége van), kérhetik az adatkezelés korlátozását (ha pl. a érintett vitatja az adatok pontosságát, vagy jogellenes adatkezelés esetén az Érintett ellenzi az adatok törlését), bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen (saját helyzetével kapcsolatos okokból), illetve gyakorolhatják adathordozhatósághoz való jogukat is (azaz kérhetik a rájuk vonatkozó adatok kiadását vagy más adatkezelő részére történő továbbítását).


Az Adatkezelő elérhetőségei:

Adatkezelő megnevezése: Zalakerámia Zrt.

Adatkezelő székhelye: 8946 Tófej, Rákóczi u. 44.

Adatkezelő e-elérhetősége: adatvedelem@zalakeramia.hu

Adatkezelő képviselője: Dr. Jaramani Rafik

Adatkezelő belső adatvédelmi referense: Kása Eszter        

Belső adatvédelmi referens e-elérhetősége: Eszter.Kasa@hu.lasselsberger.com


Az Érintettnek jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie a Társasággal, és amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy az Érintett ezt nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el, és az Érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefonszám: +36 1391 1400; fax: +36 1391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu.

Az általam önkéntesen megadott adatok rendelkezésre bocsátásával elismerem, hogy a Társaság nyereményjátékának feltételeit és a személyes adataim felhasználásról szóló Adakezelési Tájékoztatót megismertem, megértettem, és azok tartalmát teljes mértékben elfogadtam, az általam itt megadott adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy a nyereményjáték során keletkezett adatokat a fenti tájékoztatóban írtak szerint az általam megadott egyéb adatokkal együtt kezelje.

 


Puzzle” nyereményjáték

Zalakerámia Zrt. (székhely: 8946 Tófej, Rákóczi út 44., Cégjegyzékszám: 20-10-040231, Adószám: 10576500-2-20, továbbiakban: Szervező), mint szervező a jelen játékszabályzatban meghatározott, „Hány flamingót találsz a képen” nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi és bonyolítja le.

1. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik a Zalakerámia Zrt. weboldalán elfogadják jelen szabályzatot (továbbiakban: Felhasználó). Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult. A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg. A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék időtartama: 2022. október 14. 12:00 – október 19. éjfélig

3. Feladat, nyertes, nyeremény

A nyereményjátékban 1 nyertest sorsolunk ki azok között, akik a szabályzatnak megfelelően részt vesznek a Zalakerámia Zrt. hivatalos Instagram oldalán található játékban, és a játék felhívása poszt komment részlegében megírják helyesen, hogy mely puzzle elem illeszkedik a képen látható Elegance termékcsalád látványképéhez, illetve követik a zalakeramia_official oldalt, és megjelölnek két embert a kommentben.
A nyertes 1 db ajándékcsomagot nyer. A nyertest sorsolás útján választjuk ki.
A sorsolás időpontja: 2022. október 20.
A nyertes kiválasztása Facelift rendszeren keresztül, véletlenszerű sorsolás útján történik.

Eredményhirdetés, nyertes kiértesítése sorsolás alapján: 2022. október 20.

Eredményhirdetés a Zalakerámia Zrt. Instagram oldalán (a nyertes kommentre adott válaszüzenetben), valamint a Nyertes Instagram üzenet útján történő értesítésével zajlik. Abban az esetben, ha a nyertest 8 napon belül nem sikerül beazonosítani vagy vele a kapcsolatot felvenni, illetve ha a nyertes további 20 napon belül nem tudja igazolni jogosultságát, úgy helyette pótnyertes kerülhet kisorsolásra.

4. A Játék menete

1. Keresd fel a Zalakerámia Zrt. Instagram oldalát!
2. Tájékozódj a részletekről!
3. Az Elegance termékcsalád látványtervének komment szekciójába írd meg helyesen, mely puzzle elem tartozik a képhez, jelölj meg két embert, és kövesd a zalakeramia_official oldalt.

A Szervező az ajándékváltoztatás jogát fenntartja. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A Szervező az ajándékok tekintetében sem szavatosságot, sem garanciát nem vállal. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken felül egyéb nyereményt. A játék során megadott válasz megadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5. A válaszadást a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben az, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos regisztrációját az oldalról eltávolítsák és a Játékost a Játékból kizárják.

6A Szervező a nyeremények postázása tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

8. A "Puzzle" nyereményjátékkal összefüggő adatkezelési tájékoztató

A Zalakerámia Zrt. (székhelye: 8946 Tófej, Rákóczi út 44., cégjegyzékszáma: Cg.:20-10-040232), mint adatkezelő (a továbbiakban: Társaság) a Társaság Tervezői nyereményjátékával (továbbiakban nyereményjáték) Érintett személyt (továbbiakban esetleg, mint Játékos), mint Érintettet az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet) szerint a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együttesen: Adatkezelés) az alábbiak szerint tájékoztatja.

Az adatszolgáltatás önkéntes, és az Adatkezelés jogalapja (GDPR1 6. cikk (1) a) pontja) az adatkezelés tekintetében az Érintett által megadható előzetes és kifejezett hozzájárulás. Az Érintett a jelen nyereményjáték során megadott bármelyik hozzájárulását bármikor visszavonhatja a lenti elérhetőségek bármelyikén. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti

A Társaság az Adatkezelés során adatfeldolgozókat nem vesz igénybe. A Társaság által kezelt adatokhoz a Társaság azon munkavállalói és a Társaság által egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott személyek férhetnek hozzá, akiknek ez a munka– vagy egyéb szerződésükből, az irányadó jogszabályokból, a Társaságnál irányadó vállalati szabályozásból fakadó kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges.

A nyereményjátékban való részvételnek elengedhetetlen feltétele az Érintett részéről a feltüntetett adatok megadása. Az nyereményjáték során az Érintettről a Társaság az önkéntesen megadott adatokat fogyasztói promóció lebonyolítása, kapcsolattartás, nyertesek adatainak megőrzése esetleges jogi igényérvényesítés céljából, nyeremény átadása (jóváírása) és ennek dokumentálása céljából kezeli.

Az nyereményjáték során megadott (kezelt) adatok köre:

 • Érintett (Játékos) neve;
 • e-mail címe,
 • levelezési címe,
 • esetleges nyertességnek ténye,
 • játékban való részvétel módja, dátuma.

A Társaság az Érintett által az előzőekben megadott személyes adatai nem nyertes játékosok esetében nyereményjáték végén törli, nyertesek esetében legfeljebb a Számviteli Törvény szerinti, jelenleg 8 évig illetőleg az esetleges bírósági eljárás befejezéséig köteles megőrizni vagy az Érintett adott hozzájárulásának visszavonásáig kezeli (attól függően, hogy melyik a korábbi); és ezt követően az adatok törlésére kerül sor. A Társaság az Érintettet részéről a nyereményjátékban való részvétel megszüntetésének kérését az nyereményjátékhoz szükséges adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának tekinti. A Társaság a személyes adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonását, vagy az adatok bármelyikének törlésének kérését a Társaság a nyereményjátékban való részvétel megszüntetéseként és az azzal járó adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásaként kezeli.

Az adatkezelés az adatoknak az Európai Unión (EU) kívülre történő átadásával nem jár. Az adatkezelő gondoskodik az iparágban elfogadott standardoknak megfelelő technológiai, fizikai, adminisztratív és eljárási védelemről annak érdekében, hogy biztosítsák a kezelt személyes adatok védelmét, bizalmas jellegét, integritását és hozzáférhetőségét. Ezek az intézkedések a Zalakerámia Zrt. iránymutatásaival és szabályzataival, illetve a vonatkozó adatvédelmi szabályozásokkal összhangban megakadályozzák a személyes adatok illetéktelen felhasználását és az azokhoz való illetéktelen hozzáférést, illetve az adatok feltörését (adatvédelmi incidenseket).

Az Érintett az adatkezelésekről a Társaságtól az alábbi elérhetőségeken bármikor tájékoztatást kérhetnek, kérelmezhetik a rájuk vonatkozó adatokhoz való hozzáférést (ideértve azt a lehetőséget is, hogy a Érintett elkérje a vele kapcsolatban kezelt adatok másolatát is), kérhetik adataik helyesbítését (ideértve a hiányos adatok kiegészítését is), bizonyos korlátok között kérhetik bármely adatuk törlését (ezt a Társaság megtagadhatja, ha pl. az adott adatra őt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szüksége van), kérhetik az adatkezelés korlátozását (ha pl. a érintett vitatja az adatok pontosságát, vagy jogellenes adatkezelés esetén az Érintett ellenzi az adatok törlését), bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen (saját helyzetével kapcsolatos okokból), illetve gyakorolhatják adathordozhatósághoz való jogukat is (azaz kérhetik a rájuk vonatkozó adatok kiadását vagy más adatkezelő részére történő továbbítását).


Az Adatkezelő elérhetőségei:

Adatkezelő megnevezése: Zalakerámia Zrt.

Adatkezelő székhelye: 8946 Tófej, Rákóczi u. 44.

Adatkezelő e-elérhetősége: adatvedelem@zalakeramia.hu

Adatkezelő képviselője: Dr. Jaramani Rafik

Adatkezelő belső adatvédelmi referense: Kása Eszter        

Belső adatvédelmi referens e-elérhetősége: Eszter.Kasa@hu.lasselsberger.com


Az Érintettnek jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie a Társasággal, és amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy az Érintett ezt nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el, és az Érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefonszám: +36 1391 1400; fax: +36 1391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu.

Az általam önkéntesen megadott adatok rendelkezésre bocsátásával elismerem, hogy a Társaság nyereményjátékának feltételeit és a személyes adataim felhasználásról szóló Adakezelési Tájékoztatót megismertem, megértettem, és azok tartalmát teljes mértékben elfogadtam, az általam itt megadott adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy a nyereményjáték során keletkezett adatokat a fenti tájékoztatóban írtak szerint az általam megadott egyéb adatokkal együtt kezelje.